TUYÊN BỐ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Cam kết của chúng tôi về việc tuân thủ nhân quyền trong chuỗi cung ứng của chúng tôi
được ghi rõ trong Tuyên bố nguyên tắc của chúng tôi về việc tôn trọng nhân quyền và là
nguyên tắc hướng dẫn cho công việc của nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu.

Tại đây Bạn có thể tìm thấy bản nguyên tắc cơ bản của chúng tôi

QUY TẮC ỨNG XỬ

Chúng tôi xác định giá trị và nguyên tắc cơ bản trong quy tắc ứng xử của chúng
tôi mà Tập đoàn Eurasia cùng các Công ty con, các Đối tác kinh doanh
và các Chuỗi cung ứng của họ cam kết thực hiện

Tại đây Bạn tìm thấy Quy tắc ứng xử của chúng tôi

MẪU ĐƠN KHIẾU NẠI

Tất cả các nhóm có nhu cầu quan tâm có thể báo cáo ẩn danh các hành vi vi phạm Quy tắc
ứng xử của chúng tôi. Nếu Bạn có thông tin về tình trạng vi phạm pháp luật hoặc trái với đạo
đức có liên quan đến việc sản xuất cũng như bán sản phẩm của chúng tôi hoặc muốn thông
báo về bất kỳ vi phạm đối với quyền lợi lao động của Bạn, xin vui lòng sử dụng mẫu liên hệ
này. Chúng tôi cần tên Công ty và thông tin chi tiết về sự cố để xử lý thông tin của Bạn.
Ngoài ra Bạn cũng có thể gửi email đến csr_beschwerde@eurasia-group.org.